Friday, April 30, 2010

Kejohanan Olahraga SMKAM 2010

KejohananOlahraga SMKAM 2010
Tarikh: 21 & 22 April 2010

Keputusan acara perbarisan: 1.Maliki 2.Shafie 3.Hanafi 4.Hambali

Keputusan acara merentas desa: 1.Maliki 2.Shafie 3.Hambali 4.Hanafi

Keputusan Keseluruhan PESKOMS 2010: 1.Hanafi 2.Maliki 3.Hambali 4.Shafie

Olahragawan: Hafiz Ikram Olahragawati: Nur Izzati Zulkifli

Keputusan acara Olahraga: 1.Hanafi 2.Maliki 3.Hambali 4. Shafie

Keputusan acara Sukantara: 1.Hambali 2.Shafie 3.Hanafi 4.Maliki


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...